کارمزد

در هنگام برداشت از استیبل‌کوین‌مارکت بر اساس مبلغ مورد نظر، طبق جدول زیر، از شما کارمزد کسر خواهد شد.

تا 5000 استیبل‌کوین 0.5 درصد

از 5000 استیبل‌کوین تا 10000 استیبل‌کوین 0.3 درصد

از 10000 استیبل‌کوین تا 20000 استیبل‌کوین 0.2 درصد

20000 استیبل‌کوین به بالا 0.1 درصد